photo1_blank
photo2_blank
photo3_blank


Źródłem satysfakcji, którą gwarantujemy naszym Klientom, jest specjalizacja naszych prawników. Ważne jest nie tylko ukierunkowanie na poszczególne dziedziny prawa, ale również otwarte podejście do specyfiki konkretnej branży i klienta.

Preferujemy stałe umowy o współpracy w ramach których oferujemy obniżoną stawkę za obsługę prawną oraz wizyty prawnika u klienta. Stosujemy wynagrodzenia uzależnione od rezultatu „success fee”, zwłaszcza w przypadku windykacji i odszkodowań.

W zależności od rodzaju spraw i potrzeb klientów, możliwe są także inne formy rozliczeń; rozliczenie ryczałtowe ustalane z góry za każdą czynność oraz rozliczenie według stawki godzinowej.

Kancelaria zajmuje się większością gałęzi prawa, zgodnie z życzeniami i potrzebami swoich klientów. Swoją praktykę skupiamy przede wszystkim na zagadnieniach obejmujących:

§ prawo spółek i obsługa korporacyjna
– tworzenie, przekształcanie i likwidacja spółek; przygotowujemy dokumenty dla organów spółek, załatwiamy formalności w KRS,
– analiza stanu prawnego firmy
– podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego
– przekształcenia (zmiany formy prawnej, zmiany wspólników)
– obsługa zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz zarządów i rad nadzorczych
– regulacje praw i obowiązków wspólników

§ procesy sądowe
– występowanie w imieniu klientów przed sądami powszechnymi
– reprezentacja przed sądami administracyjnymi
– występowanie przed e-sądem
– skargi na przewlekłość sądów i urzędów

§ prawo cywilne
– dochodzenie roszczeń w trybie ugodowym i windykacja należności
– sporządzanie projektów i analiza umów
– negocjacje warunków umów i inne negocjacje w imieniu klienta
– mediacje

§ nieruchomości
– audyt prawny nieruchomości dla instytucji finansowych (due diligence nieruchomości)
– badanie i regulacja stanu prawnego
– obsługa prawna spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
– doradztwo przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości
– reprywatyzacja
– zasiedzenie nieruchomości
– odszkodowanie za słupy energetyczne

§ prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
– przygotowywanie regulaminów zatrudnienia, regulaminów wynagrodzeń i innych regulacji
– przygotowywanie umów o pracę i pomoc w innych czynnościach związanych z nawiązaniem i ustaniem stosunku pracy
– prowadzenie spraw o naruszenie prawa pracy i obowiązków pracowniczych
– mobing i dyskryminacja
– występowanie w imieniu klientów przed ZUS

§ prawo autorskie i własności intelektualnej
– rejestracja znaków towarowych, wynalazków i innych
– ochrony marki, znaków towarowych, wzorów użytkowych i wizerunku
– przygotowywanie, opiniowanie i negocjowania umów licencyjnych
– określania zakresu korzystania z praw autorskich przez osoby trzecie

Copyright © 2010-2023 www.kancelariapolak.pl. Kancelaria Prawna Polak